Shajitsu Gadan

創立1972年11月

塚本あすか 夜寒・紅葉 F60

夜寒・紅葉 F60 第52回展(2024)

塚本あすか

会員